Физическо или юридическо лице може да притежава интелектуална собственост. Произведения, които могат да носят авторски права, ще бъдат под формата на оригинални литературни, драматични, музикални или художествени произведения, както и звукозаписи, кинематографични филми, телевизионни и радиопредавания и други подобни. Авторското право е създание на статута, което означава, че то се ръководи от предписанията на Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Авторското право създава два типа права: икономически и морални права. Повечето спорове за нарушения на авторските права засягат икономическите права, т.е. права по отношение на използване и търговската експлоатация на произведение, когато лицето, което притежава това право, предприема действия срещу трета страна, която претендира да упражнява права върху тази работа. Моралните права са скорошно допълнение и те са разгледани подробно в закона.

Закона също описва естеството на авторското право, като посочва, че авторът на вида работа, изброени там, има изключителното право да възпроизвежда, публикува, изпълнява, съобщава на обществеността, прави адаптация на произведението и прави други неща, специфични за някои видове друга работа, от които той е автор или създател. Авторското право не съществува вечно, а остава за продължителността на живота автора или създателя на произведението и за определен период след смъртта на този човек. Периодът след смъртта на автора или твореца ще се различава в зависимост от естеството на произведението.

Нарушението на защитените с авторски права материали може да има различни форми. Съгласно закона нарушение ще настъпи, ако човек прави неща, които пречат на защитения с авторски права материал, внася работата за продажба или наема, продава или наема работата, позволява работата да се извършва на обществено място и други подобни.

Свържете се с нас, ако искате да получите качествена правна защита на авторските права за Вашето произведение или продукт.