Отпада необходимостта от легализация на важни документи за гражданско състояние. Това предвижда одобрен от Комисията по правни въпроси Регламент, който предстои да бъде одобрен и от Европейския парламент. Съгласно новия Регламент отпада необходимостта от легализация или апостил на важни документи за гражданско състояние, когато са издадени и се ползват в рамките на Европейския съюз.

Регламентът има за цел насърчаване на свободното движение на гражданите и търговските дружества чрез опростяване на приемането на някои официални документи в рамките на Европейския съюз. Приложното поле на Регламента обхваща документите, които най-често се използват от гражданите, а именно акт за раждане, акт за смърт, удостоверения за брак, семейно положение и развод, осиновяване, както и удостоверения, доказващи липсата на съдебно минало.

Документите ще бъдат придружавани от многоезични стандартни формуляри, което ще доведе до значително намаляване на разходите за преводи. Такива биха могли да бъдат изисквани, но само в изключителни случаи.