Нарушаване на трудов договор се случва, когато един работодател не успее да се придържа към условията му. Кога възникне нарушение, всеки служител може да има право да поиска обезщетение за настъпили вреди, претърпени в резултат на нарушението. Трудовите договори могат да бъдат създадени устно, писмено или да бъдат частично устни и писмени. Трудовите договори могат да включват също така и длъжностни характеристики.

Обичайната практика е при нарушение на договора да се присъждат обезщетения за настъпили вреди. В редки случаи може да се присъди прекратяване на трудовото правоотношение с Вашия работодател или да бъдете възстановени в нови трудови взаимоотношения.