Нашите тарифи

В Република България  с наредба на висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.

Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от много различни фактори. Обикновено част от адвокатския хонорар се заплаща непосредствено преди започване на работа по конкретното дело, а останалата част се плаща в хода на процеса. Възможно е уговаряне на общ хонорар за работата във всички възможни инстанции, които ще разглеждат делото. По-често се практикува плащане на адвокатско възнаграждение за работа във всяка отделна съдебна инстанция.

 1. Консултации & други услуги
  1. Абонаменттно обслужване на търговци, общини и други юридически лица– три минимални работни заплати месечно
  2. Кратка устна консултация – 60 лв.
  3. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи– 50 лв. за първа страница и 20 за всяка следваща.
  4. Други консултации и справки  – според изразходваното време, при разценка 120 лв. на час, но не по-малко от 30 лв.
 2. За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
  1. За отмяна на уволнение или за възстановяване на работа, когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;
  2. За прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а за развод по взаимно съгласие – 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага следните правила, а именно:
   • При интерес до 1000 лв. – 70 лв.; при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
   • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
   • при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
   • при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
  3. За бащинство и оспорване на бащинство – 600 лв.;
  4. За други неоценяеми искове – 300 лв.;
  5. За охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 300 лв.;
  6. По дело за издръжка – 400 лв.;
  7. За образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.;
  8. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв.;
  9. За производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.
 3. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
  1. При интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
  2. При интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
  3. При интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
  4. При интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  5. При интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
  6. При интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
  7. При интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
 4. За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
  1. При интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
  2. При интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
  3. При интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
  4. При интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  5. При интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
  6. При интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
  7. При интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
 5. За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
  1. За дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
  2. За дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
  3. За дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
  4. За дела по Закона за националната стандартизация – 350 лв.;
  5. За дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 700 лв.; в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса;
  6. За дела по Закона за българските лични документи – 400 лв.;
  7. За дела по Закона за подпомагане на земеделските производители- 500 лв.
Обадете ни се
Заведи ме