Условията и редът за получаване виза за дългосрочно пребиваване и в последствие на разрешение за продължително пребиваване в Република България са предмет на изрични разпоредби от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) и Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР).

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът трябва да представи документите и информацията, посочени в чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НУРИВОВР, както и обосноваващите документи. Това са документите и копия на тях, обосноваващи искането за издаване на виза за дългосрочно пребиваване по реда на ЗЧРБ и на правилника за прилагането му, както и за доказателства за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон.

При подготовката на изискуемите документи следва да се има предвид, че определени категории чуждестранни граждани се ползват от специфична законова привилегия, освобождаваща ги от задължението за представяне на доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт. Това са членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, членовете на семействата на пребиваващи законно в Република България граждани на трети страни, които членове на семейства кандидатстват за издаване на виза с цел събиране на семейство; лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в страната; чужденците – граждани на трети страни, за които е издадено писмено разрешение от Агенцията по заетостта за упражняване на висококвалифицирана заетост за издаване на Синя карта на ЕС; притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Други категории граждани са законово освободени от задължението по представяне на застрахователна полица. Това са притежателите на дипломатически и служебни паспорти; моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за транзитно преминаване на границата; лица, за които предвид общественото им или служебното им положение може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства; членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария.

Разрешение за продължително пребиваване в страната могат да получат само чужди граждани, които вече притежават виза за дългосрочно пребиваване в Република България (виза вид „D“) и отговарят на изчерпателно изброените в чл.24, ал.1 от ЗЧРБ условия, както и в случаите на чл.24а, чл.24б, чл.24в от ЗЧРБ.

С оглед бързото и безпрепятствено снабдяване с виза за дългосрочно пребиваване в Република България и в последствие въз основа на нея с разрешение за продължително пребиваване, е препоръчително да се консултирате с адвокат пред да пристъпите към подготвяне на документи и тяхното входиране в българските консулски служби в чужбина. Консултацията ще Ви бъде полезна с оглед изясняване на точния обхват на консулското съдействие и консулските услуги, които българските консулски служби са задължени да Ви предоставят съгласно Виенската конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г.

Консултацията с адвокат е необходима с цел изясняване на точния вид и брой документи, които са изискуеми за конкретния тип виза („А“, „С“, „D“) и които Консулските служби на Република България имат правото да изискват от Вас, както и относно кои официални публични документи е необходима легализация съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г., в сила за България от 30 април 2001 г.

Предвид предстоящото приемане от Европейския парламент на одобрен от Комисията по правни въпроси регламент, се очаква да отпадне необходимостта от легализация или апостил на важни документи за гражданско състояние (удостоверения за брак, семейно положение и развод, акт за раждане, акт за смърт, удостоверения, доказващи липсата на съдебно минало). Новият регламент има за цел насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи, когато се използват в рамките на Европейския съюз.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обадете ни се
Заведи ме