About angel

This author has not written his bio yet.
But we are proud to say that angel contributed 14 entries already.

Entries by angel

Административно споразумение

Какво представлява административното споразумение? Административното споразумение позволява страните в административното производство да сключат дадено споразумение, базирано на Административно-процесуалния кодекс. По този начин различни спорни въпроси, заради които е сезирана администрацията, могат да приключат със съгласието и на двете страни и да се прекрати самото производство по-бързо. При едно административно споразумение виновната страна има възможността да […]

Завещания, изготвени и обявени в чужбина – как се вписват?

Какво представлява завещанието? В Закона за наследствеността се посочва, че завещанието е способът, с който завещателят се разпорежда с притежаваното от него движимо и недвижимо имущество след сбъдването на бъдещо събитие. След настъпването на това събитие заветникът придобива правото на собственост върху тези движими и недвижими имущества. Кога се извършва вписване на завещание? Когато предмет […]

Производство по несъстоятелност – част 2

Нека в резюмиран план разгледаме масата на активите като тема, касаеща пряко производството по несъстоятелност След като Решението за откриване на производството е влязло в сила, от тази дата като маса на несъстоятелност се възприема имуществото на длъжника. То следва да послужи като обезпечение и удовлетворение на засегнатите страни – кредиторите по търговски и нетърговски […]

Производство по несъстоятелност

На какво основание се открива производство по несъстоятелност? Основание за откриване на производство по несъстоятелност намираме в чл. 607а от Търговския закон, а именно изпадането в неплатежоспособност, респективно в свръхзадлъжнялост. Съществуват няколко изисквания и предпоставки, наличието на които позволява откриване на такова производство. Като такива можем да посочим следните: на първо място, длъжникът трябва да […]

Иск за бащинство – какво трябва да знаете

За да представим възможно най-ясно същността на един иск за бащинство, нека се позовем на: Решение №2 от 05.02.2015г. на ВКС по т.д. №2/2014г., ОСГК. Решение №46 от 8.04.1960г., ОСГК Постановление № 5/78 г. от 21.II.1979 г., Пленум на ВС Решение № 412 от 24.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 135/2009 г., IV […]

Някои специфики на процедурата по вписване на договор

Нека в тази статия разгледаме някои характерни особености на процедурата по вписване на договор и в частност – на договор за прехвърляне на предприятия в имотния регистър Да се извърши вписване на договор за прехвърляне на ТД в имотния регистър означава да сте запознати с обектите, субектите, характера на взаимоотношенията, условията, на които трябва да […]

Припознаване на дете – с какви права разполага детето?

Как се оповестява припознаване? Съобщаването на припознаване следва съдебния ред и ясно регламентирана от закона процедура. Длъжностното лице по гражданското състояние трябва да се съобрази със седемдневния срок и своевременно информира засегнатата страна за извършването му. Детето има право да узнае за процедурата, ако е навършило 14-годишна възраст. За нея се известява и Дирекция „Социално […]

Режим на лично отношение с дете

Въпросът, касаещ режим на лично отношение с дете, е все по-актуален и важен. В България голям процент от семействата завършват с развод, като последиците обикновено са най-тежки за децата. Когато съдът е отредил родителските права на единия родител, то за другия остават договорената издръжка.. и режим на личните отношения между него и детето му. Режимът […]

Уреждане на ипотека след развод

Вероятно проблемът, свързан с уреждане на ипотека след развод, е един от най-деликатните такива в юридическата сфера. През последните десетилетия се увеличава броят на разводите, което прави уреждането на ипотека след развод изключително актуална тема. Когато по време на брака семейството е решило да изплаща ипотека, подялбата на жилището или погасяването на ипотеката след развода […]

Какво представлява предбрачният договор?

Предбрачните договори все повече навлизат в живота и на българите. Все повече хора се обръщат към нотариуси и адвокати, преди да сключат брак. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много разправии и нерви в случай на раздяла. В съвременния свят всичко се изменя бързо, и хората – включително. Ако не бъде сключен предбрачен […]

Обадете ни се
Заведи ме