Някои специфики на процедурата по вписване на договор

Нека в тази статия разгледаме някои характерни особености на процедурата по вписване на договор и в частност – на договор за прехвърляне на предприятия в имотния регистър Да се извърши вписване на договор за прехвърляне на ТД в имотния регистър означава да сте запознати с обектите, субектите, характера на взаимоотношенията, условията, на които трябва да […]

Припознаване на дете – с какви права разполага детето?

Как се оповестява припознаване? Съобщаването на припознаване следва съдебния ред и ясно регламентирана от закона процедура. Длъжностното лице по гражданското състояние трябва да се съобрази със седемдневния срок и своевременно информира засегнатата страна за извършването му. Детето има право да узнае за процедурата, ако е навършило 14-годишна възраст. За нея се известява и Дирекция „Социално […]

Режим на лично отношение с дете

Въпросът, касаещ режим на лично отношение с дете, е все по-актуален и важен. В България голям процент от семействата завършват с развод, като последиците обикновено са най-тежки за децата. Когато съдът е отредил родителските права на единия родител, то за другия остават договорената издръжка.. и режим на личните отношения между него и детето му. Режимът […]

Уреждане на ипотека след развод

Вероятно проблемът, свързан с уреждане на ипотека след развод, е един от най-деликатните такива в юридическата сфера. През последните десетилетия се увеличава броят на разводите, което прави уреждането на ипотека след развод изключително актуална тема. Когато по време на брака семейството е решило да изплаща ипотека, подялбата на жилището или погасяването на ипотеката след развода […]

Как да поискам разваляне на предварителен договор

Да разваля или да поискам от съда окончателно сключване на предварителния договор /по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД/ Тези два иска спадат към категорията на т.нар конститутивни искове, с които се упражняват потестативни права, каквото именно е правото да се иска по съдебен ред да бъде обявен предварителния договор за окончателен или съответно да […]

Какво представлява предбрачният договор?

Предбрачните договори все повече навлизат в живота и на българите. Все повече хора се обръщат към нотариуси и адвокати, преди да сключат брак. Предбрачният договор е в състояние да ви спести много разправии и нерви в случай на раздяла. В съвременния свят всичко се изменя бързо, и хората – включително. Ако не бъде сключен предбрачен […]

Адвокат в София за имотни казуси

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат, който да е в състояние да ви окаже съдействие и да защити интересите ви. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на […]

Препоръчайте ми адвокат за имот в София

Адвокат по имотни дела, е необходим, за да окаже съдействие при изготвянето на различни видове договори. Те могат да са граждански или търговски, възмездни или безвъзмездни, едностранни или двустранни. Ще ви трябва и за консултация и правна помощ в случай на събиране на вземания. Как да изберете адвокат? Добрият адвокат по имотни дела трябва да […]

Легализация на важни документи

Отпада необходимостта от легализация на важни документи за гражданско състояние. Това предвижда одобрен от Комисията по правни въпроси Регламент, който предстои да бъде одобрен и от Европейския парламент. Съгласно новия Регламент отпада необходимостта от легализация или апостил на важни документи за гражданско състояние, когато са издадени и се ползват в рамките на Европейския съюз. Регламентът има […]

Как чужденец може да получи виза за дългосрочно пребиваване в Република България?

Условията и редът за получаване виза за дългосрочно пребиваване и в последствие на разрешение за продължително пребиваване в Република България са предмет на изрични разпоредби от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) и Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР). […]

Обадете ни се
Заведи ме