Административно споразумение

Какво представлява административното споразумение? Административното споразумение позволява страните в административното производство да сключат дадено споразумение, базирано на Административно-процесуалния кодекс. По този начин различни спорни въпроси, заради които е сезирана администрацията, могат да приключат със съгласието и на двете страни и да се прекрати самото производство по-бързо. При едно административно споразумение виновната страна има възможността да […]

Завещания, изготвени и обявени в чужбина – как се вписват?

Какво представлява завещанието? В Закона за наследствеността се посочва, че завещанието е способът, с който завещателят се разпорежда с притежаваното от него движимо и недвижимо имущество след сбъдването на бъдещо събитие. След настъпването на това събитие заветникът придобива правото на собственост върху тези движими и недвижими имущества. Кога се извършва вписване на завещание? Когато предмет […]

Производство по несъстоятелност – част 2

Нека в резюмиран план разгледаме масата на активите като тема, касаеща пряко производството по несъстоятелност След като Решението за откриване на производството е влязло в сила, от тази дата като маса на несъстоятелност се възприема имуществото на длъжника. То следва да послужи като обезпечение и удовлетворение на засегнатите страни – кредиторите по търговски и нетърговски […]

Производство по несъстоятелност

На какво основание се открива производство по несъстоятелност? Основание за откриване на производство по несъстоятелност намираме в чл. 607а от Търговския закон, а именно изпадането в неплатежоспособност, респективно в свръхзадлъжнялост. Съществуват няколко изисквания и предпоставки, наличието на които позволява откриване на такова производство. Като такива можем да посочим следните: на първо място, длъжникът трябва да […]

Иск за бащинство – какво трябва да знаете

За да представим възможно най-ясно същността на един иск за бащинство, нека се позовем на: Решение №2 от 05.02.2015г. на ВКС по т.д. №2/2014г., ОСГК. Решение №46 от 8.04.1960г., ОСГК Постановление № 5/78 г. от 21.II.1979 г., Пленум на ВС Решение № 412 от 24.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 135/2009 г., IV […]

Някои специфики на процедурата по вписване на договор

Нека в тази статия разгледаме някои характерни особености на процедурата по вписване на договор и в частност – на договор за прехвърляне на предприятия в имотния регистър Да се извърши вписване на договор за прехвърляне на ТД в имотния регистър означава да сте запознати с обектите, субектите, характера на взаимоотношенията, условията, на които трябва да […]

Припознаване на дете – с какви права разполага детето?

Как се оповестява припознаване? Съобщаването на припознаване следва съдебния ред и ясно регламентирана от закона процедура. Длъжностното лице по гражданското състояние трябва да се съобрази със седемдневния срок и своевременно информира засегнатата страна за извършването му. Детето има право да узнае за процедурата, ако е навършило 14-годишна възраст. За нея се известява и Дирекция „Социално […]

Режим на лично отношение с дете

Въпросът, касаещ режим на лично отношение с дете, е все по-актуален и важен. В България голям процент от семействата завършват с развод, като последиците обикновено са най-тежки за децата. Когато съдът е отредил родителските права на единия родител, то за другия остават договорената издръжка.. и режим на личните отношения между него и детето му. Режимът […]

Уреждане на ипотека след развод

Вероятно проблемът, свързан с уреждане на ипотека след развод, е един от най-деликатните такива в юридическата сфера. През последните десетилетия се увеличава броят на разводите, което прави уреждането на ипотека след развод изключително актуална тема. Когато по време на брака семейството е решило да изплаща ипотека, подялбата на жилището или погасяването на ипотеката след развода […]

Как да поискам разваляне на предварителен договор

Да разваля или да поискам от съда окончателно сключване на предварителния договор /по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД/ Тези два иска спадат към категорията на т.нар конститутивни искове, с които се упражняват потестативни права, каквото именно е правото да се иска по съдебен ред да бъде обявен предварителния договор за окончателен или съответно да […]

Обадете ни се
Заведи ме