fbpx

Брачният договор, известен още като предбрачен договор, е правен инструмент, който урежда имуществените отношения между съпрузите. Той може да бъде сключен както преди, така и по време на брака. Правната му уредба се съдържа в Раздел IV чл. 37-43 от Семейния кодекс. Брачният договор играе ключова роля в уреждането на имуществените отношения между съпрузите, които ще възникнат по повод сключването на брак между тях. Този правен инструмент е особено полезен за избягване на бъдещи конфликти и за осигуряване на яснота относно разпределението на имуществото.

Какво трябва да включва един брачен договор в България

Ето няколко ключови елемента, които трябва да съдържа един брачен договор в България:

 • Имуществени права и задължения: Един от основните аспекти на брачния договор е определянето на имуществените права и задължения на съпрузите върху имуществото, което ще се придобива по време на брака; Това включва разпределение на недвижими имоти, финансови активи и други имущества на значима стойност. Договорът трябва ясно да посочи кой какво притежава преди брака, как ще бъде разпределено придобитото по време на брака имущество, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията на семейството.
 • Разделяне на имущество при развод: Важна част от брачния договор е установяването на правила за разделяне на имущество при евентуален развод. Това включва определяне на условия и параметри, по които ще бъде разделено общото имущество и какви права ще имат съпрузите върху индивидуалните си активи /недвижимо и движимо имущество/. Няма пречка имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режим, например и най-често срещаната хипотеза е на препращане към законовия режим на разделност.
 • Издръжка и финансови задължения: Брачният договор може да включва клаузи относно издръжката на единия съпруг от другия, както за след развода, така и по време на брака. Тези клаузи трябва да бъдат ясно формулирани, за да избегнат бъдещи спорове. Включването на детайлна информация за финансовите задължения и издръжката е ключово за избягване на недоразумения.
 • Права и задължения към децата: Макар че брачният договор не може да решава въпросите, свързани с родителските права, тъй като те подлежат на изменение при промяна на обстоятелствата, той може да включва финансовите ангажименти на родителите към децата, като например издръжка и разходи за образование. Тези клаузи трябва да са в съответствие със закона и да защитават по най-добрия начин интересите на децата.
 • Изменения и допълнения на договора: Добре е брачният договор да включва клауза за възможностите за изменение и допълнение на договора. Това дава възможност на съпрузите да актуализират договорките си в случай на значителни промени в живота им.

Процедура за съставяне на брачен договор преди сключване на брак 

Съставянето на брачен договор преди сключване на брак е важна стъпка за двойки, които желаят да уредят имуществените си отношения и да избегнат бъдещи спорове. Този процес включва няколко ключови етапа, които трябва да бъдат внимателно следвани. Ето подробна процедура за съставяне на брачен договор в България:

 • Консултация с адвокат: Първата стъпка в процедурата е консултацията с опитен адвокат, специализиран в семейно право. Адвокатът ще ви предостави необходимата информация за законовите изисквания и ще ви помогне да разберете всички правни аспекти на брачния договор. Тази консултация е от съществено значение за правилното съставяне на документа.
 • Обсъждане на условията на договора: След като сте избрали адвокат, следващата стъпка е да обсъдите с партньора си всички условия на договора. Това включва разпределението на имуществото, финансовите задължения, издръжката и други важни клаузи. Важно е да бъдете открити и честни в това обсъждане, за да избегнете бъдещи недоразумения.
 • Подготовка на проекта на договора: Адвокатът ще подготви проект на брачния договор въз основа на обсъдените условия. Този проект ще включва всички необходими клаузи и ще бъде съобразен със законовите изисквания в България. Важно е да прегледате внимателно проекта и да направите всички необходими корекции, преди да бъде финализиран и подписан. Не трябва да остават никакви неясноти относно постигнатите договорки.
 • Нотариална заверка: След като проектът на брачния договор е финализиран и одобрен от двете страни, той трябва да бъде заверен нотариално. Нотариусът ще завери съдържанието и подписите на съпрузите и ще гарантира, че договорът е в съответствие със законовите изисквания. Заверката е задължителна за правната валидност на документа.
 • Регистрация на брачния договор: След нотариалната заверка, брачният договор трябва да бъде регистриран в Агенцията по вписванията. Тази стъпка е необходима, за да бъде договорът противопоставим на трети лица. Регистрацията осигурява публичност и правна сигурност на постигнатото споразумение.
 • Съхранение на договора: След регистрацията, е важно да съхранявате брачния договор на сигурно място. Препоръчително е да имате копие както в домашния си архив, така и при адвоката си. Това ще ви осигури достъп до документа в случай на необходимост.

Процедурата за съставяне на брачен договор преди сключване на брак изисква внимателно планиране, консултиране и очертаване на всякакви възможни ситуации с адвокат, който е професионалист в областта на семейното право. 

Брачен договор и имуществените отношения между съпрузи

Брачният договор, както посочих в уводната част на тази статия, играе ключова роля в уреждането на имуществените отношения между съпрузите. Този правен инструмент е особено полезен за избягване на бъдещи конфликти и за осигуряване на яснота относно разпределението на имуществото. Ето как брачният договор влияе върху имуществените отношения между съпрузите и какви елементи трябва да включва той:

 • Разпределение на недвижимите имоти: Един от основните аспекти на брачния договор е определянето на правата върху недвижимите имоти. Това включва както имуществото, придобито преди брака, така и това, което ще бъде придобито по време на брака. Договорът може да определи кой ще притежава конкретни имоти и при какви условия.
 • Финансови активи и задължения: Брачният договор може да обхваща и финансовите активи на съпрузите, като банкови сметки, инвестиции, акции и други. Освен това, договорът трябва да уточни как ще бъдат разпределени дълговете и финансовите задължения на съпрузите. Това включва както съществуващите дългове преди брака, така и тези, които могат да възникнат по време на брака.
 • Издръжка и финансови задължения след развод: Важен елемент на брачния договор е определянето на условията за издръжка и финансови задължения след евентуален развод. Това включва конкретни суми и периоди на издръжка, които трябва да бъдат ясно дефинирани, за да се избегнат бъдещи правни спорове.
 • Споделено и индивидуално имущество: Брачният договор може да определи кои активи ще се считат за споделено имущество и кои ще останат индивидуална собственост на съпрузите. Това включва не само недвижимите имоти, но и движими вещи, финансови средства и други активи.
 • Промени в имуществените отношения: Животът е динамичен и имуществените отношения могат и ще се променят с времето. Брачният договор трябва да включва клаузи за възможните изменения и допълнения на договора, които могат да бъдат направени по взаимно съгласие на съпрузите.

Може ли да се променя брачният договор след сключване на брак

Въпросът дали този договор може да се променя след сключване на брак е от съществено значение за много двойки. Отговорът е да, брачният договор може да се променя и след сключване на брак, но процесът изисква спазването на определени законови изисквания и процедури. Ето как можете да направите това:

 • Взаимно съгласие на съпрузите: За да бъде променен брачният договор, е необходимо и двамата съпрузи да дадат своето съгласие. Това означава, че промените не могат да бъдат наложени едностранно и изискват пълно разбирателство и одобрение от двете страни.
 • Консултация с адвокат: Преди да пристъпите към промяна на брачния договор, е препоръчително да се консултирате с адвокат, специализиран в семейно право. Адвокатът ще ви предостави необходимата правна помощ и ще се увери, че промените са в съответствие със законовите изисквания и защитават интересите на двете страни.
 • Подготовка на нов проект на договора: След като сте обсъдили желаните промени с адвоката си, следващата стъпка е да се подготви нов проект на брачния договор. Този проект ще включва всички желани изменения и ще бъде съобразен с действащото законодателство в България.
 • Нотариална заверка на промените: Както първоначалният брачен договор, така и всички последващи промени трябва да бъдат нотариално заверени. Нотариусът ще удостоверява, че и двамата съпрузи са съгласни с промените и че те са в съответствие със законовите изисквания. Заверката гарантира правната валидност на новия договор.
 • Регистрация на новия брачен договор: След нотариалната заверка, промененият брачен договор трябва да бъде регистриран в Агенцията по вписванията. Тази стъпка е необходима, за да бъде новият договор противопоставим на трети лица и да осигури публичност и правна сигурност на споразумението.

За повече информация относно режимите на имуществени отношения между съпрузите по време на брака, посетете следния линк: https://astakova.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%B8/

Съвети за избор на адвокат за съставяне на брачен договор

Изборът на подходящ адвокат за съставяне на брачен договор е ключов за гарантирането на Вашите правни интереси и защита. Добре подготвеният адвокат ще Ви помогне да разберете правните аспекти и предимства на брачния договор и ще осигури законова защита на Вашите интереси. 

Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат при избора на адвокат за съставяне на брачен договор:

 • Търсете специалист по семейно право: Важно е да изберете адвокат, който е специализиран в семейно право и има опит в съставянето на брачни договори. Специализацията гарантира, че адвокатът е запознат с всички законови изисквания и практики, свързани с брачните договори в България.
 • Проверете опита и квалификациите: При избора на адвокат, проверете неговия опит и квалификации. Търсете адвокат с доказан опит в съставянето на брачни договори и успешни случаи. Можете да разгледате отзивите на клиенти и препоръките, които адвокатът е получил.
 • Консултирайте се лично: Преди да вземете окончателно решение, уговорете лична консултация с потенциалния адвокат. Това ще ви даде възможност да обсъдите Вашите нужди и очаквания, както и да оцените професионализма и компетентността на адвоката. Личната консултация е важна за изграждане на доверие и увереност в избора ви.
 • Проверете ценовата политика: Различните адвокати имат различни ценови политики и такси за своите услуги. Уверете се, че сте запознати с цените и условията на избрания адвокат, преди да започнете работа с него. Препоръчително е да поискате детайлна ценова листа и да обсъдите възможностите за плащане.
 • Търсете прозрачност и ясна комуникация: Добър адвокат трябва да бъде прозрачен и да комуникира ясно с Вас. Той трябва да Ви обясни всички правни термини и процедури по начин, който да разберете. Уверете се, че адвокатът е готов да отговори на вашите въпроси и да ви информира за напредъка на процеса.
 • Внимание към детайлите: Брачният договор е важен документ, който изисква внимание към детайлите. Изберете адвокат, който е педантичен и внимателен към всички аспекти на договора. Той трябва да е в състояние да предвиди възможни проблеми и да предложи решения за тях.

Изборът на подходящ адвокат за съставяне на брачен договор е от съществено значение за осигуряване на правната ви защита и спокойствие. Следвайки горепосочените съвети, можете да намерите адвокат, който да отговори на вашите нужди и очаквания. Ако желаете да се запознаете с нашата ценова листа за изготвяне и консултации по брачни договори, Моля, посетете нашия уебсайт или се свържете директно с нас.

Заключителни думи

Брачният договор е мощен инструмент за уреждане на имуществените отношения между съпрузите, като предоставя яснота и сигурност. Поради това, той все повече се налага в правната сфера като начин за извънсъдебно уреждане и доброволна делба на общото придобито по време на брака имущество. За да се уверите, че вашият брачен договор е изготвен професионално и обхваща всички важни аспекти, е препоръчително да се консултирате с опитен адвокат. Ако желаете да се запознаете с нашата ценова листа за изготвяне и консултации по брачни договори, Моля, посетете раздел „Тарифи“ в нашия уебсайт или се свържете директно с нас по телефона. Важно е да се знае, че един добре съставен брачен договор може да предотврати много спорове и неясноти в бъдеще, включително дълги и изтощителни съдебни процеси.

Значение на приемането на България в Шенгенската зона

Приемането на България в Шенгенската зона след 31.03.2024 г. ще донесе значителни промени в начина, по който хората пътуват по въздух и вода. Едно от основните предимства на този исторически момент е свободното движение на граждани без необходимост от паспортни и гранични проверки при преминаване между страните-членки на Шенгенското пространство. Това ще отвори нови възможности за българите да пътуват свободно и безпрепятствено към различни дестинации в Европа. Възможността за лесно и бързо преминаване на граници ще стимулира туризма и икономическото развитие на страната. Освен това, присъединяването към Шенгенското пространство ще засили и взаимодействието между България и другите европейски държави, като създаде по-тесни връзки и възможности за сътрудничество в различни сфери.

Липса на законодателна регулация и проблеми при пътуване с деца

За съжаление, поради липсата все още на законодателна регулация, могат да се породят значителни проблеми при напускане на територията на България от страна на ненавършили пълнолетие деца, придружавани единствено от единия си родител. Изискването за представяне на декларация за съгласие на родител за извеждане на дете в страна членка на Шенген вероятно ще отпадне след 31.03.2024 г.

Съществува възможност, родителите да казват дали са съгласни детето им да пътува до страните от Шенгенското простраство още при издаването на документите / паспорт. Така ще се компенсира липсата на гранични проверки при които се изисква декларация за съгласие за пътуване.

За сравнение по предварителна информация от румънски медии става ясно, че техните гранични власти възнамеряват да извършват проверки на случаен принцип, за което отправят предупреждение към родителите / придружаващия родител да разполага със необходимата декларация за съгласие от другия родител.  

Какво се случва в хипотеза на наличие на спор между родителите относно пътуването на детето в чужбина?

Тогава разпоредбата на чл. 127а от Семейния кодекс изрично изисква заместващо съгласие на отсъстващия родител, което може да бъде предоставено единствено от районен съд по настоящия адрес на детето. Производството се инициира по молба на единия родител с изложение на основанията и обосновка на конкретни причини, поради които се налага детето да пътува извън страната и конкретни пречки и спънки, които другият родител създава с поведението си /действия или бездействия/.

Съдебното решение за заместване съгласието на родителя за пътуване на детето може да има предварително изпълнение, съгласно ал. 4 на чл. 127а от СК, което означава, че дори и да е обжалвано на по-горна инстанция, детето свободно може да пътува. Съгласно правилата на Шенгенското пространство, които ще намерят приложение и за България след 31.03.2024 г., когато деца пътуват с единия родител, е необходимо разрешение и от другия родител /декларация за съгласие, в която да са посочени условията, при които се дава разрешението- до кои държави и за какъв период от време детето може да пътува/.

Проблемът тук идва в липсата на гранична проверка при наускане на страната по въздух и вода, като единствено остава изискването за носене на документ за самоличност (паспорт/лична карта на детето), за чието изваждане също е необходимо съгласието и на двамата родители. Тъй като граничните проверки на български граждани, напускащи страната през въздушни и морски граници в Шенгенското пространство ще отпаднат след 31-ви март 2024 г., ГДГП няма да изисква предоставяне на писмено съгласие от родители при напускане на страната в посока страни от Шенген. Така остава неясен, поне за момента, какъв ще бъде редът за извеждане на малолетни и непълнолетни лица от България по въздух и вода.

Защита на правата на децата и предотвратяване на незаконното им извеждане

Ако детето вече има издаден валиден паспорт или лична карта, за чието издаване се изисква принципното съгласие и на двамата родители, но един от родителите не желае детето да пътува с другия родител в чужбина, могат да се предприемат мерки, включително налагане на забрана за напускане на страната на дете при конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето от родител, настойник, попечител или роднина. Тази забрана може да бъде наложена до една година. Присъединяването на България към Шенгенското пространство изисква подготовка и създаване на законодателна регулация, за да се предотврати нарастването на случаите на незаконно извеждане на деца през въздушна и морска граница.

Доста често срещани дела в нашата практика са делата за смяна на име. Трябва да се отбележи, че съгласно закона всяко заинтересовано лице може да смени, както своето бащиното и/или фамилното име, така и своето собствено име.

Законът, който урежда правилата за промяна на име е Законът за гражданската регистрация, а основанието за промяна на собственото, бащиното и/или фамилното име се съдържа в разпоредбата на чл. 19, алинея 1 от Закона за гражданската регистрация. 

Най-общо като основания за смяна на име могат да се посочат следните случаи и това са, когато името е:

1.Осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо

Към тази категория основания за промяна на име спадат случаите, в които собственото, бащиното или фамилното име предизвикват подигравки, обиди или негативни асоциации в съзнанието на носителя на името или в обществеността. Всички се срещали в ежедневието подобни имена, някои от които са доста остарели, но все още използваеми. Такива имена предизвикват стрес и редица негативни емоции у своите носители и единственият начин за справяне с това е съдебната им промяна.

Какво да се направи: За да случи смяната на името носителят трябва да докаже пред съда, че името е осмиващо, опозоряващо личността и достойнството му или е обществено неприемливо.

2. Трудно произношение или изписване на собственото, бащиното и/или фамилното име

Към тази категория спадат имената с много букви, нетрадиционни букви или звуци, като общото произнасяне на името е затруднено, поради което обръщането към човека по име е неудобно. В такъв случай, най-често собственото име се заменя с псевдоним или съкращение на пълномо име.

Какво да се направи: И тук отново можем да кажем, че за да случи смяната на името, носителят му трябва да докаже по съдебен ред факта на трудното произношение и/или изписване.

3.Желание за връщане на предбрачно/моминско име или промяна на фамилно име след брака

Към тази категория спадат случаите, в които при развод този съпруг, който е приел фамилното име на другия (най-често това е жената) не е възстановил предбрачното си фамилно име при прекратяване на брака.

Тези случаи, от юридическа гледна точка, могат да бъдат определени като най-улеснените. Това е така, тъй като безспорно съпругата има право да се именува по начина, по който тя преценява и ако желанието ѝ е да възстанови моминското (предбрачното) си име, съдът няма право да ѝ откаже това.

В моята практика съм имала случаи, в които съдът е допускал съпругата да приеме фамилното име на своя съпруг, дори и след сключването на брака. Това е допускано по мои дела и съм успявала да го спечеля за клиента, въпреки че разпоредбата на чл. 12 от Семейния кодекс посочва, че приемането на фамилното име на другия съпруг се случва при съставянето на акта за брак, тоест при встъпването в брак, а не през течението на брака. 

4. Промяна на религиозна принадлежност

Етническата и религиозна принадлежност на всяко лице безспорно би било основание за смяна на неговото име с друго, съобразено с новите му религиозни убеждения. 

Но тук е необходимо в много висока степен да се проведе доказване по съдебен ред на основанията и причните, налагащи юридическата промяна на името вследствие на промяна на религиозната принадлежност на лицето.

5. „Важни обстоятелства“, налагащи смяната на името по смисъла на закона

В настоящата статия ще отделя особено внимание на тези т.нар. от законодателя „важни обстоятелства“, тъй като в повечето дела за смяна на име именно те се оказват най-трудната част. 

Законът за гражданската регистрация в своя чл. 19, ал. 1 не дава точна дефиниция на понятието „важни обстоятелства“ и именно от тук идва проблемът, че всеки съдебен състав и всеки съдия, по свое вътрешно убеждение, оценява изложените от молителя (лицето, желаещо промяна) основания и причини за исканата промяна. 

И тук се поставя въпроса до колко следва да се счете за основание за промяна на името единствено желанието на молителя да носи за в бъдеще дадено собствено име.

По този въпрос има задължителна съдебна практика на Върховен касационен съд, съгласно която от понятието „важни обстоятелства“, с което борави Закона за гражданската регистрация, не следва да се изключва субетивното желание на лицето да носи определено име, особено когато това е свързано със съображения от етнически или религиозен характер, предвид правото му на свободно самоопределяне по тези принципи в хипотеза, в която исканата промяна няма за цел въвеждане в заблуждение на органите на реда или други институции. В този смисъл под „важни обстоятелства“ по смисъл на чл. 19, ал. 1 от ЗГР следва да се включват такива, които са не само обществено значими, но и лично значими за молителя– например: известността му в обществото с различно от вписаното му в акта за раждане име, с което лицето се идентифицира. Името е част от личностното самоопределяне на лицата и субективното желание на дадено лице да носи определено собствено име, може и следва да се квалифицира като важно обстоятелство по смисъла  на Закона за гражданската регистрация. Правото на промяна на името се разглежда в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека като  елемент от правото на всеки един от нас на неприкосновеност на личния живот  в контекства на чл. 8 от ЕКЗПЧОС.

Съдебна процедура за смяна на име

Делото за смяна на име започва с подаване на молба с правно основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР. Държавната такса за образуване на делото е в размер на 15 лв. и следва да бъде заплатена по банковата сметка за съда, който е сезиран със случая. В молбата лицето трябва да посочи всички основания за смяна на името, които се отчитат като важни и значими за него. Делото протича обикновено на едно открито съдебно заседание, в което често се изслушва свидетел/и, кото да потвърди известността на молителя в обществото с избраното от него име. 

Цените за промяна на име варират в зависимост от сложността на делото и от хонорара на адвоката. За да получите ориентировъчна цена, можете да се свържете с нас или да проверите таксата за адвокатската услуга „дело за промяна на име“ в Тарифи.

Гаранции за бъдещето: Развод и ползване на семейното жилище

При решаването на въпроса за ползването на общото семейно жилище след развод, съдът трябва да вземе предвид благополучието на ненавършилите пълнолетие деца. Това е въпрос със сериозно значение, тъй като жилището играе ключова роля за тяхното уединение и развитие. В случаи на развод, където има деца, тяхното местоживеене и сигурност трябва да бъдат осигурени с внимание и грижа.

Съдът е този, който в крайна сметка ще вземе решение за бъдещето на семейното жилище. Основната му задача е да гарантира, че децата ще продължат да имат стабилно и сигурно място за живеене, където техните нужди и интереси ще бъдат взети предвид. В решаването на този въпрос, съдът трябва да балансира между интересите на бившите съпрузи и благополучието на децата.

Съответно, при прекратяване на брака, ползването на семейното жилище за бъдеще не е само юридически въпрос, но и морален и етичен аспект. Осигуряването на подходящо жилищно пространство за децата след раздялата на родителите е от съществено значение за тяхното благополучие и развитие.

Законови положения и практични аспекти

Понятието „семейно жилище“ е основен елемент в разглеждането на делата за развод и раздяла. Според закона, то представлява жилището, обитавано от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца. Необходимо е да се подчертае, че собствеността на жилището не е задължително условие – то може да бъде както собствено, така и наето.

Като адвокат, със специализация в бракоразводните дела, често се сблъсквам със запитвания относно правата и условията за ползване на семейното жилище. В случаи, когато от брака има деца под възраст, съдът се произнася служебно относно разпределението на жилището между съпрузите, без да е необходимо изрично искане от тяхна страна. Обикновено съдът предоставя ползването на жилището на този родител, който ще упражнява родителските права върху децата в бъдеще.

В решаването на въпроса за семейното жилище съдът взема предвид интересите на децата, като осигурява стабилно и сигурно място за техните нужди и развитие. Това прави ползването на жилището един от ключовите аспекти в процеса на развод и раздяла, който изисква внимание и компетентност от страна на специалистите в областта на семейното право.

семейно жилище при развод

Периодът на ползване на семейното жилище след развод: Правила и ограничения

В процеса на развод се издига важен въпрос за продължителността на предоставянето на ползването на семейното жилище. В съответствие с правилата, ако имотът е придобит от съпрузите по време на брака или е собственост само на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия до навършване на пълнолетие на детето или до прекратяване на родителските му права. По влизане в сила на съдебното решение за развод, ако родителските права бъдат променени и предоставени на другия родител, това води до прекратяване на предоставеното ползване на жилището.

Също така, ако имотът, който се счита за семейно жилище, е собственост на близки на един от съпрузите, като например родители, брат или сестра, съдът може да предостави ползването му на другия съпруг, обаче за период не по-дълъг от 1 година от датата на разводното решение. Тези правила и ограничения са съществени в процеса на определяне на бъдещите обитателите и режима на ползване на семейното жилище след края на брака.

Заключителни думи

Важно е да се знае, че понятието „семейно жилище“ съществува единствено ако родителите имат качеството на съпрузи, тоест единствено при наличието на брак между родителите. Институтът на „семейното жилище“ е неприложим в случаите, в които двамата родители живеят съвместно на съпружески начала, тоест под формата
на фактическо съжителство. Така се стига до положението, че при липса на брачна връзка, родителят, на когото са предоставени родителските права върху ненавършилите пълнолетие деца, няма да може да получи изцяло за себе си
ползването на съвместно обитаваното жилище и ако той не е съсобственик на имота, ще трябва да го напусне, въпреки факта, че родителските грижи и отговорността за децата са поставени в негова тежест. Това го поставя в значително неравноправно положение. Но освен него, в неравноправно положение се оказват и правата на
децата, родени при фактическо съжителство, чието местоживеене законът не гарантира, спрямо правата на децата, родени при наличието на брак между родителите, когато съдът дори служебно ще предостави ползването на семейното жилище на родителя, натоварен с отглеждането на децата. Това положение налага спешна законодателна промяна и изменение на трайната съдебна практика на съдилищата.

В съвременното общество семейството и неговата структура са от съществено значение за доброто функциониране и развитие на индивидите. Една от ключовите роли на семейството е грижата за децата и осигуряването на техните нужди, включително и финансовата подкрепа, особено след развода на родителите. В този контекст, българският Семеен кодекс установява задължението на родителите да осигуряват издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, като това задължение е от решаващо значение за поддържането на стабилността и благополучието на младите хора.

Издръжката за ненавършило пълнолетие дете е важен аспект на родителската отговорност и се регулира от правната рамка на страната. Тя включва разнообразни аспекти на грижата за детето, включително финансовата подкрепа, която трябва да се осигури за покриване на неговите материални и социални нужди. Това задължение не прекъсва с развода или раздялата на родителите, а продължава докато детето не навърши пълнолетие и не може да се грижи самостоятелно за себе си.

В този контекст, разбирането на правата и отговорностите по отношение на издръжката е от ключово значение за всеки родител. Налице са различни фактори, които влияят върху определянето на размера на издръжката, като например доходите на родителите, нуждите и възможностите на детето, както и обстоятелствата на конкретния случай.

Задълженията на родителите за издръжка

Съгласно българския Семеен кодекс, родителите са безусловно задължени да изплащат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно възможностите си и материалното си състояние, както и да им осигуряват условията, необходими за тяхното здравословно, психическо, емоционално и културно развитие.

Нуждите на детето от издръжка се установяват от самия факт на биологичното му съществуване и не е необходимо да се обосновават специално. Това задължение на родителите е залегнало в Глава X на Семейния кодекс в разпоредбите на чл. 143 и следващите.

Наричаме изплащането на издръжка за ненавършило пълнолетие дете безусловно задължение за родителя, тъй като последният дължи издръжка на своето ненавършило пълнолетие дете независимо дали е работоспособен и дали може да се издържа от имуществото си.

Изисквания и фактори при определяне на издръжката

При преценката на съда какъв да бъде размерът на месечната издръжка, се вземат предвид обстоятелства от различно естество, но като определящи за решението на съда са конкретните нужди и потребности на конкретно дете. За всеки отделен случай и във всяко отделно дело, съдът прави самостоятелна преценка на необходимостта от издръжка на детето съобразно неговите личностните характеристики. Те, от своя страна, зависят от възрастта и етапа на развитие на детето, неговите специфични нужди, наличие на фактори от обективно естество, както и такива от субективен характер като конкретни дарби/ заложби на детето, чието развитие е обусловено от финансови средства. Не без значение са разходите за учебни и извънучебни занимания на детето /частно училище, частна детска градина, частна занималня/, други образователни курсове, които детето посещава от различно естество- по чужди езици, спортни занимания, зелени училища, ски училища и прочие.

Процесът на определяне на издръжката и неговите практически аспекти

Задължението за издръжка представлява първостепенен ангажимент и на двамата родители за осигуряването на физическото, здравословно и психическо състояние на детето, на подходяща социална и културна среда, на образование и всестранно развитие. Издръжката на детето се дължи и от двамата родители, независимо при кого
от тях живее детето, но по принцип отглеждащият родителят следва да поема по-малък дял от издръжката в пари с оглед даваната от него издръжка в натура при съвместното живеене с детето и посрещането на разходите на домакинството, част от които са в полза и на детето. Съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 2 минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, като за всяко забавено плащане се дължи законна лихва. Издръжка за минало време може да се търси максимално за период от 12 месеца назад, считано от датата на подаване на исковата молба за издръжка. Максимален размер на дължимата издръжка не е установен, нито от закона, нито от съдебната практика. И тук идва ролята на добрия адвокат по семейно право, чиято експертиза и тясна специализация може да донесе успех във Вашето дело и благодарение на която да получите необходимия размер на месечна издръжка. Това е най-трудната част в този вид дела- от една страна, да се докажат пред съда разходите на детето, но от друга страна, да се доказажат действителните получавани доходи на дължащия издръжка родител.

Последното понякога е истинско предизвикателство в делата за издръжка предвид недобрата практика в България официално да се декларира в пъти по-ниско трудово възнаграждение от това, което в действителност се получава или да не се декларират действително получаваните доходи по трудово правоотношение, наеми и прочие. Такова поведение на дължащия издръжка родител би могло да се тълкува като нарочно поставяне в невъзможност за заплащане на издръжка в контекста на чл. 183 от Наказателния кодекс.

Обща заключителна мисъл:

Издръжката на ненавършило пълнолетие дете в България е сложен и важен правен въпрос, който изисква внимание и професионален подход. Осигуряването на адекватна издръжка е от съществено значение за здравословния и развитието на детето и е задължение, което трябва да се изпълнява с отговорност и съобразено с конкретните обстоятелства.

Процедурата по медиация: Съответствие с принципите

Процесът на медиация, независимо дали става дума за семейни или други спорове, се провежда в съответствие с редица основни принципи. Тези принципи включват поверителност, доброволност, равнопоставеност, неутралност и безпристрастност. Те гарантират справедлив и етичен подход към разрешаване на конфликти, като осигуряват участието на страните по равнище.

Семейната медиация: Определение и специфика

Семейната медиация е процес, който представлява доброволна и конфиденциална процедура, при която членовете на семейството се стремят да решат конфликти в сферата на семейните отношения. Този процес се осъществява под ръководството на трето, неутрално лице – медиатор, който има за цел да помогне на страните да постигнат конструктивен диалог, като вземе предвид най-добрия интерес на децата, а също така и интересите на всички участващи страни.

консултация и медиация в софия от адвокат в присъствието на адвокат

Целите на семейната медиация и спецификата на споровете

Семейството се дефинира като група от две или повече лица, които могат да бъдат свързани по родство, брак, осиновяване или просто да споделят общо жилище и икономическа единица. Спецификата на семейните спорове се проявява в техния характер на продължителни и емоционално натоварени отношения, като целта на семейната медиация е защита на интересите и благополучието на децата, намаляване на вредните последици от разрива в семейството и запазване на отношенията между родителите и децата. Принципите на семейната медиация включват специално внимание към интересите на децата, особено в случаи на насилие, конфиденциалност и възможност за информиране за различните форми на семейно консултиране.

Медиаторът и изясняването на интереса на детето

Медиаторът играе ключова роля в процеса на медиация, особено когато става въпрос за разкриване на интереса на детето. Той трябва да вземе под внимание всички аспекти, които характеризират личността на детето, включително неговите предпочитания, емоционални връзки и привързаности към родителите.

Изисквания за събиране на информация от страните

Медиаторът трябва да събере информация от страните относно различни аспекти, които влияят на интересите на детето. Това включва годините и етапът на развитие на детето, неговите специфични нужди, отношенията му с родителите и други членове на семейството, както и възможни фактори като домашно насилие, здравеопазване и други специфични особености. Медиаторът трябва да обърне специално внимание на случаите на домашно насилие, където една от страните е под заплаха и може да приеме неизгодни условия поради тази причина.

семейна медиация от адвокат в софия

Събиране на информация от страните

Медиаторът трябва активно да събира информация от страните относно различни аспекти, които оказват влияние на интересите на детето. Това включва анализ на възрастта и етапа от развитието на детето, неговите специфични нужди, както и отношенията му с родителите и други членове на семейството.

Специално внимание на случаите на домашно насилие

Един от ключовите аспекти, на които медиаторът трябва да обърне специално внимание, са случаите на домашно насилие. В тези ситуации, където една от страните е под заплаха, може да се наложи да приеме неизгодни условия, което може да влоши положението на детето и да засегне неговите интереси.

Здравеопазване и други специфични особености

Освен домашното насилие, медиаторът трябва да обръща внимание и на други специфични особености, които могат да влияят на интересите на детето, като например здравеопазването и други фактори от средата на семейството. Такива аспекти са важни за създаването на адекватни и ефективни решения, които да защитават най-добрия интерес на детето.

Защо семейната медиация е добре да бъде направена от адвокат по семейно право?

Семейната медиация, извършена от адвокат по семейно право, представлява ценен подход за решаване на конфликти в семейството. Адвокатите по семейно право разполагат със специализирани знания и опит в областта на семейното законодателство, което ги прави идеални кандидати за ръководство на медиационни процеси. Техният експертен поглед не само помага на страните да разберат техните права и задължения, но и гарантира, че всички законови аспекти и последици са взети предвид по време на процеса на медиация. В същото време, адвокатът по семейно право може да предложи конкретни правни съвети и решения, които да помогнат на страните да постигнат споразумение, което е в съответствие със законодателството и което защитава интересите на всички засегнати лица.

Съгласно нашето законодателство, издръжка на пълнолетно дете се дължи в случаите, в които то продължава обучението си след датата на навършване на 18-годишна възраст. Условието е детето да продължава своето обучение в средно учебно заведение до навършване на 20-годишна възраст или във висше учебно заведение, но само в редовна форма на обучение, до навършване на 25-годишна възраст.

Изискванията за присъждане на издръжка

 1. Редовно обучение: Навършилият пълнолетие дете трябва да учи редовно обучение в средно или висше учебно заведение до навършване на 20-годишна възраст за средно образование и до навършване на 25-годишна възраст за висше образование (чл. 144 от Семейния кодекс).
 2. Отсъствие на доходи: Детето не трябва да реализира доходи от трудова дейност или да притежава имущество, от което може да реализира доходи, недостатъчни за месечната му издръжка или ако работи на трудов договор или реализира приходи от притежавано имущество, те да не са достатъчни за неговата месечна издържка.
 3. Незатруднителност за родителя: Издръжката и в частност заплащането ѝ, да не съставлява особено затруднение за родителя. Ето в това изискване на закона се корени условността на издръжката за навършило пълнолетие учащо се дете. И тук се поставя въпроса „какво ознавача без особени затруднения“..

Съдебна практика и преценка

Преценката, разбира се, е на съда, пред който е поставен за решаване този въпрос и е винаги конкретна за всеки конкретен случай. Следва да се съобразят обстоятелствата дали родителят има други ненавършили пълнолетие деца, спрямо които е безусловно задължен да заплаща издръжка до навършване от тяхна страна на 18-годишна възраст; трябва да се съобразят доходите, които родителят реализира по трудов договор или от друга професионална дейност; трябва да се съобрази наличието или липсата на имущество, било недвижимо, било движимо, от което родителят да може да осъществява доходи. Чак след положителния отговор на всички тези изброени по-горе изисквания, съдът може да задължи родителят да заплаща издръжка на своето навършило пълнолетие учащо се в средно или висше учебно заведение дете. Ето как не във всички случаи и не в претендираните размери, съдът би могъл да не уважи една подобна претенция за изплащане на издръжка на детето след 18-годишна възраст. Ако родителят обективно няма достатъчно доходи над необходимите му за собствената му издръжка и издръжката на ненавършилите пълнолетие дете /при наличие на такива/, има съдебна практика на Върховен касационен съд, съгласно която в такива хипотези издръжката на пълнолетното дете ще се явява особено затруднение за родителя и съдът би могъл да изключи дължимостта ѝ, като отхвърли предявения иск с основание чл. 144 от Семейния кодекс. Важно е да се знае, че присъдената с влязло в сила съдебно решение издръжка за ненавършило пълнолетие дете, не продължава автоматично действието си след навършване на пълнолетие на детето, в случаите в които то продължава обучението си в средно или висше учебно заведение. В този смисъл действието на съдебното решение не се продължава автоматично, а за навършилото пълнолетие дете възниква правен интерес от предявяване на самостоятелен иск за издръжка на основание чл. 144 от СК, а именно продължаващото му обучение в средно или висше образование.

Задълбайте се в детайлите на закона

Разбирането на правната рамка за издръжка на навършило пълнолетие дете е от съществено значение, особено ако сте в ситуация, където е необходимо да се определи възможността за получаване или заплащане на издръжка. Често се налага да се консултирате с юрист, който да ви помогне да разберете вашите права и задължения по отношение на тази важна тема.

В съвременната българска правна среда, обсъждането на въпроси, свързани с децата, неизбежно натъква на концепцията за споделено упражняване на родителски права. Тази практика, регламентирана в семейното законодателство, представлява ключов аспект от процеса на развод и родителско попечителство. В настоящата статия ще разгледаме основните аспекти на този процес, както и последиците и предизвикателствата, свързани с него.

Рамките на Законодателството: Споделено Упражняване на Родителски Права

Според сегашното законодателство в България, споделеното упражняване на родителски права се осъществява единствено и само при споразумение между родителите. Това означава, че ако двамата родители желаят да упражняват правата си върху децата си след развод или раздяла, те трябва да постигнат съгласие относно начина, по който това ще се осъществи. Този процес може да бъде част от процедурата на развод по взаимно съгласие или чрез споразумение, което се утвърждава от съда, съгласно член 127, параграф 1 от Семейния кодекс.

Такова споразумение обикновено включва регулиране на местоживеенето на децата, разпределение на родителските права и издръжката за тях. Важно е да се отбележи, че споделеното родителство не е задължително за всички случаи на развод или раздяла, но често се препоръчва от специалисти в областта на семейното право като предпочитан модел за грижа за децата, тъй като поставя акцент върху запазването на стабилността и връзката между децата и двамата родители.

Разбиране на Споделеното Родителство: Права и Отговорности

Едно от основните предизвикателства при споделеното упражняване на родителски права е разбирането на правата и отговорностите, които произтичат за всеки от родителите. Много родители се сблъскват с въпроси относно това какво конкретно означава това понятие и какви са техните права и задължения.

По същество, споделеното родителство предполага, че и двамата родители имат равни права и отговорности по отношение на отглеждането и възпитанието на децата си. Това включва вземането на решения относно образованието, здравеопазването, религиозното образование, управлението на имуществото и други важни аспекти от живота на децата. Според член 122, параграф 1 и 2 от Семейния кодекс, всеки от родителите е носител на родителски права и задължения.

Следователно, при споделено упражняване на родителски права, важно е да се осигури равнопоставеност между двамата родители и да се отчитат интересите на децата. Това често изисква добро сътрудничество и комуникация между родителите, както и способността да се поставят интересите на децата над личните различия.

Практическата Реализация на Споделеното Родителство

Въпреки че законодателството предвижда възможността за споделено упражняване на родителски права, практическата реализация на този принцип често се оказва предизвикателство за мнозина. Едно от основните въпроси, които възникват при споделеното родителство, е разпределението на времето, което децата ще прекарат с всеки от родителите.

По общи правила, споразумението за споделено упражняване на родителски права включва определено равнопоставено време, което децата ще прекарват при всеки от родителите. Това време може да бъде разпределено по различни начини, в зависимост от възможностите и желанията на самите родители. Например, децата могат да прекарват една седмица при единия родител и след това една седмица при другия, или да има по-разнообразни графици, като две седмици при единия и след това две седмици при другия. Това разпределение е в зависимост от ангажиментите и работния график на родителите.

Следователно, процесът на определяне на график за споделено родителство изисква от родителите да се консултират, да се адаптират и да търсят компромиси, които отчитат както техните нужди, така и интересите на децата. Това често може да се окаже сложно, особено в случаите на конфликт между родителите или ако има специфични обстоятелства, които изискват специално внимание.

Значението на правна помощ и консултация

Споделеното упражняване на родителски права може да бъде сложен и чувствителен процес, който изисква внимателно разглеждане на правата и отговорностите на всеки от родителите, както и на интересите на децата. В този контекст, значението на правна помощ и консултация не може да бъде подценено.

Адвокатите, специализирани в семейното право, могат да предложат ценни съвети и подкрепа на родителите по време на процеса на раздяла и определяне на родителските права. Те могат да помогнат на родителите да разберат техните права и отговорности, да се консултират относно оптималните решения за грижа за децата и да урегулират спорове, които може да възникнат по време на процеса.

В заключение, споделеното упражняване на родителски права е важен аспект от съвременното семейно право в България, който изисква внимателно разглеждане и управление. С правилната подкрепа и консултация от квалифицирани специалисти, родителите могат да се осигурят, че интересите на техните деца са защитени и подпомогнати, докато същевременно се постига справедливо и устойчиво решение за всички заинтересовани страни.

Споразумение ⁤за развод е ⁣юридически документ, създаден с цел уреждане на правата и задълженията на бившите съпрузи след ⁢окончателното прекратяване на⁢ брака им. Навлизайки в процес на разделяне, ⁣когато в брака няма деца, предстои⁤ изграждането на ново общо споразумение, което ще осигури яснота и⁤ прозрачност във всички‌ аспекти на развода.

В ‍статията, която ⁤следва, ще се проучи процесът на сключване ⁢на споразумение за развод, когато има отсъствие на⁢ деца от брака. Ще бъде разгледана ⁢правната ⁣рамка, възможни правни последици ​и предимствата за страните, тръгващи⁣ по този‍ път. ⁤За да се осигури обективна‍ оценка на сложността,‌ реалните предизвикателства и правните‍ оперативни въпроси, ще⁤ бъдат изложени ⁢и някои ⁢примерни сценарии.

Главната ⁣цел на‌ статията ⁢е да помогне на читателя да⁤ разбере процесът‍ на сключване на ‌споразумение за развод в​ случай⁣ на липса на ‍деца‌ от ‌брака. Чрез анализ и ⁣въпроси, свързани⁤ с ⁣финансовите ⁢и имуществени ‍интереси,‌ както и с⁣ други значими⁣ аспекти, ще бъде заличена⁢ незнанието и ще бъде предоставена цялостна картина на​ съответната правна процедура. Читателите ‍ще ⁤бъдат насърчени да се ‌запознаят с алтернативните правни решения и⁢ да се‍ информират за ⁤възможностите, пред‍ които са⁢ изправени. Предвид⁢ темата на‍ статията, стилът ѝ ще бъде теоретичен, ⁢а тона ​– нейтрален, което ще осигури⁢ на читателите⁣ ясност и‍ обективност в изложената информация.

Разглеждане ⁣на⁤ предимствата⁣ на⁤ споразумението за развод ‍без деца от​ брака

В споразумението за​ развод без деца от брака⁢ има няколко предимства, които ⁢го правят привлекателен избор за двойките,‌ които не имат деца и се разделят по приятелски начин. ‌Първо, такова споразумение позволява на двойката ⁢да предотврати евентуални конфликти и съдебни разбирания, които могат да вземат време​ и да изразходват⁢ много пари.⁢ Вместо‍ да се ангажират със сложни процеси и съдебни фактори, двойката може да постигне бързо и‍ лесно споразумение за развод, което дава свободата⁤ им на всеки от партньорите⁣ да⁣ продължи живота⁢ си самостоятелно и без напрежение.

⁣Второ, споразумението⁣ за развод без деца от брака позволява на двойката да запази поверителността на своите ‌лични и финансови въпроси. Вместо да⁤ ги излагат на публичното внимание и да бъдат‍ обект ⁢на любопитството на ⁣хората ‍около тях, двойката може да⁢ запази поверителността ‌във всички‍ аспекти на⁤ разделянето си. ⁣Това може да включва запазване на ‍личния им имуществен⁣ статут, финансовите ‌инвестиции, служебни⁣ привилегии и други. Споразумението за ⁣развод без‍ деца‍ позволява ‍на двойката ⁤да определи ⁣какви ‍са ⁢техните граници и‍ какво‍ точно желаят​ да запазят за себе си⁣ след разделението.

Споразумение за развод без деца от брака

Анализ ⁤на основните фактори при разработването на споразумение за развод без деца от брака

1. Имотното състояние

 • Първият фактор, който трябва ​да се вземе ‌предвид⁢ при разработването на споразумение за развод без ⁢деца⁢ от брака, е ‍имотното⁣ състояние⁤ на двамата съпрузи. Това включва всички имоти, които‌ са били⁢ придобити по ‍време на‌ брака,​ включително недвижими имоти,​ коли, банкови‌ сметки‍ и други активи. В ⁢споразумението е⁣ важно‍ да се‌ определи как ще се ‌раздели имотното състояние и какви ⁣ще ⁣бъдат задълженията и правата на всяка⁤ от страните след развода.
 • По време на анализа на имотното състояние трябва‌ да се обмислят ‍и ⁣възможните бъдещи придобивки на всяка от страните. Например, ако ⁣една от страните ​има ​предвид⁣ да създаде свой бизнес или да продължи​ образованието си, това трябва ​да бъде ​взето предвид при⁤ разработването ⁢на споразумението.

2. Финансовите задължения

 • Вторият‌ важен фактор е свързан с​ финансовите задължения на⁤ всяка от страните. Тук ⁣са включени взаимните ⁢дългове, наличието на ‍кредити и⁢ дори евентуално гарантиране на бъдещи задължения. В‍ споразумението трябва да ‌бъде определено как ще се разделят съществуващите задължения и какво ще са бъдещите ‌финансови отговорности на всяка от ⁤страните.
 • Такъв фактор‌ може да включва и ⁣определяне ‍на размера на ‌алиментите или на други форми на финансова подкрепа между ‌съпрузите ​след развода.‍ Тези задължения трябва да бъдат ясни и ​справедливо‍ разпределени⁣ между страните, ‌взимайки предвид финансовото положение и⁤ възможностите на ‍всяка от тях.

Подробен преглед на ‌правните аспекти, ⁣свързани със ​споразумението⁢ за ​развод без деца от брака

Споразумението за развод⁢ без деца ⁢от брака​ е правна процедура, която предоставя⁣ на двама​ съпрузи‍ възможността да се разведат, без да влияят на бъдещето на ‌общите им ‍деца. Този раздел ще⁢ предостави детайлен преглед ‌на ‍правните аспекти, свързани ‌с това споразумение.

Ето някои⁣ от основните правни аспекти, ⁢които трябва да се има‍ предвид при сключването на споразумение за развод без деца ⁤от ‍брака:

 • Разделяне на⁣ имуществото: В споразумението трябва да се ⁤посочи‍ как ​ще бъде разделено общото имущество на двамата съпрузи. ⁤Това включва‌ недвижими и⁤ движими вещи, пари, инвестиции, бизнес активи​ и други активи.
 • Алименти и финансови задължения: Споразумението трябва да определя дали ⁣единият съпруг⁤ ще плаща алименти ⁢на ​другия, както и размерът ⁢и начинът на‍ тяхното плащане. Това включва⁣ и определяне ‌на⁣ финансовите задължения ⁤по отношение на общите⁢ разходи като наем, храна и медицински‍ разходи.

Конкретни препоръки ⁢за сключване на успешно‌ споразумение за ‍развод ⁣без деца ‍от брака

Когато‌ двойка ‌без деца решава да ‍се разведе, има ‍няколко важни⁢ аспекта, които трябва‍ да се ‍вземат ⁤предвид, за да⁣ се постигне ⁤успешно‍ споразумение‍ и да ‌се избегне ненужна конфронтация и неразбирателства. В този раздел ще представим ⁤конкретни препоръки, които биха ⁤могли да помогнат на двойката в⁢ техния процес на‌ развод без деца от брака.

 • 1. Вземете⁤ си време за размисъл и самооценка – Преди да‌ влезете в процеса на развод, ⁢е ​важно да‌ направите последователна самооценка и да ‌се запитате какво искате от бъдещето ⁢си. Размислете за вашите цели и​ ценности и определете​ кое⁢ е⁤ най-важно за вас. Това⁤ ще ви помогне ⁣да ​приоритизирате вашите желания ⁣и да намерите точките‌ на общност с ​бившия ​ви съпруг, които биха⁣ могли да бъдат начална⁣ точка ⁤за ‍преговорите.
 • 2. ‌Комуникацията е ключова – За да успеете ⁤да⁤ сключите ​успешно споразумение за развод, комуникацията е от⁣ решаващо значение. Важно ⁤е да се ⁤стремите ​към открит и уважителен диалог с бившия ви партньор. Изразете ⁢ясно вашите нужди​ и очаквания и бъдете готови да слушате‌ и разбирате гледната точка на‍ другата страна. Избягвайте ‌конфронтации и ⁣критика‍ и се⁢ фокусирайте върху бъдещето и конструктивните решения,‌ които ​може ​да‍ се постигнат.

В заключение

Споразумението за развод е правно документ, в който ⁢съпрузите уреждат условията и последиците на развода си. В случай че двойката няма деца от брака, процесът на съставяне⁤ и признаване на такова споразумение може⁢ да бъде⁢ улеснен.

Този документ, без ⁤значение дали има деца или⁤ не, е гъвкав⁢ инструмент, ⁣който‍ позволява на ‍двамата съпрузи да постигнат ⁤съгласие относно различни аспекти⁣ на ⁢тяхната ​раздяла. Тези ​аспекти включват раздел ‌на имуществото, ‌поддръжка, ⁤делителни права и други въпроси, които биха могли да възникнат след развода.

В случай че двойката няма деца, няма нужда от ⁢да се решават въпроси, свързани със ⁢закрилата ‌и​ поддръжката на ⁢децата. Това прави процеса на ⁣съставяне​ на споразумение ⁤по-еднообразен и по-бърз. Все ‌пак, той все още изисква‍ обмисляне на важните подробности ‍и ​условия, които трябва ‍да бъдат⁤ включени‍ в ‍документа.

Споразумението​ за развод обикновено ‌започва с установяването на ​раздел на имуществото на ​двамата съпрузи. Те ‍трябва да вземат предвид‌ всички активи, които са придобили по време на брака,⁢ както ⁤и всяко‍ дълговно задължение, което⁤ са⁣ поели заедно. След това трябва да се⁣ определят допълнителни въпроси относно задълженията за ⁣поддръжка, ако има такива.

В споразумението следва също ⁢да бъде ⁤включено обмисляне на⁢ въпросите, свързани с разделянето на съвместно придобитите от двойката права на имущество. Това ⁣може ‍да включва⁤ всичко, от общите банкови​ сметки и недвижими имоти до притежавани корпоративни ⁢акции и други инвестиции. ​В‍ споразумението трябва ​да се предвидят ​и въпроси относно обслужването на ⁣общите задължения и разделяне на данъчните задължения.

Съпрузите⁣ трябва да имат предвид⁤ и въпросите, свързани⁣ с бъдещи събития, които могат да окажат влияние върху споразумението. Това може да⁣ включва ⁣предвиждане на бъдещи промени в доходите ‌или животните ‍разходи, за да се гарантира, че ‌споразумението ⁢ще продължи⁢ да бъде справедливо и в последствие.

В крайна сметка, споразумението за ‌развод е инструмент,⁤ който помага на двамата съпрузи да урегулират своите взаимоотношения след раздялата.‌ Дори и при отсъствието на деца от брака,⁤ важно е да⁤ се състави⁤ такова ‍споразумение, което да ⁤отразява интересите ‍и нуждите на двете страни. Това ще гарантира добри отношения и ⁢ще‍ предостави сигурност на ​двамата съпрузи в ​бъдеще.

 

По време на брака си съпрузите са придобили разни активи, които при развод трябва да бъдат поделени между тях. В противен случай те остават съсобственици на тези придобивки. Можете да уредите имуществените отношения с вече бившата си половинка още по време на бракоразводния процес. Това е възможно, когато предварително сте се уговорили за кого какво ще остане. И обикновено се прилага при развод по взаимно съгласие. Невинаги обаче разводът е по взаимно съгласие. Едната от страните иска да се развод, а другата – не. Тогава става дума за развод по исков ред и в този случай уреждането на имуществените отношения е добре да бъде оставено за по-късно. Самият процес по развод е достатъчно тежък, за да бъде натоварен и с това.

А знаете ли, че можете да си спестите грозните сцени, които най-вероятно ще възникнат по време на подялба на имущество при развод?

Знаете ли, че предварително, още при сключването на брака, можете да уредите и този въпрос, като изберете какъв да бъде режима на имуществените взаимоотношения между вас и партньора ви. Избирайки режима на съпружеска имуществена общност, трябва да сте наясно, че всичко, придобито по време на брака, независимо на чие име е, принадлежи и на двамата съпрузи. В този случай, при развод, всичко това трябва да бъде поделено.

При режима на имуществена разделност, при развод, имуществото, което всеки от съпрузите придобие по време на брака, остава лично притежание. При развод по взаимно съгласие, имуществените отношения между двамата до голяма степен са уредени. Когато става дума обаче за развод по исков ред, нещата са малко по-различни: всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл с труд, с грижа за децата, с грижа за домакинството или по друг начин.

как да уредите подялба на имущество при развод

Все повече нашумява и още един начин за уреждане на имуществените отношения

Начин, който е много характерен за западните държави, но като че ли ние все още гледаме с недоверие на него.

Това е брачният договор, който изяснява въпроси като:

 • права на страните върху имущество, придобито по време на брака;
 • права на страните върху имущество, придобито преди брака;
 • участие на страните в издържането на семейството;
 • имуществени последици при развод;
 • издръжка на съпрузите при развод;
 • издръжка на децата от брака.

Млади, влюбени, щастливи – това са съпрузите преди брака, като смятат, че това ще продължава вечно. Би било добре, но невинаги е така. Идва момент, когато пътищата им се разделят и трябва да уредят много и важни въпроси, преди да продължат напред. А едни от тези въпроси са имуществените, които при ненавременно уреждане могат да превърнат довчерашните партньори не само в непознати, но дори и във врагове.

ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ ПОНЕ ПРИЯТЕЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЧОВЕКА, КОГОТО ДО ВЧЕРА СТЕ ОБИЧАЛИ И С КОГОТО СТЕ ДЕЛИЛИ ЖИВОТА СИ, НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН Е ДА УРЕДИТЕ ТЕЗИ ОТНОШЕНИЯ ОЩЕ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАКА.

Обадете ни се
Заведи ме