fbpx

 

Едно административно споразумение позволява страните в административното производство да сключат дадено споразумение, базирано на Административно-процесуалния кодекс. По този начин различни спорни въпроси, заради които е сезирана администрацията, могат да приключат със съгласието и на двете страни и да се прекрати самото производство по-бързо. При сключване на административно споразумение, с помощта на опитен адвокат, виновната страна има възможността да избегне съответното порицание, а засегната страна – да удовлетвори накърнените си интереси.

Какво представлява административното споразумение?

Административно споразумение е договор между двете страни, който дава право на държавата да извършва административни процедури на другата страна. То може да включва правата на държавата да извършва процедури по предоставяне на достъп до данни, да извършва процедури по предоставяне на достъп до материали или да извършва процедури по предоставяне на права и обявяване на последствия за нарушения на законите.

административно споразумение как и кога се сключва

Кога се сключва административно споразумение?

Самото административно споразумение зависи от повода и характера на отношенията между страните. Например законът допуска такова при уреждане на отношенията между страните в производството и административен орган, но и само между ФЛ и ЮЛ – страни по производството, без административен орган да е намесен. Като такива лица се определят още лица, които са засегнати от издадения административен акт.

Когато става дума за административно споразумение в сферата на частното право, тогава се спазва принципът на равнопоставеност, докато в публичната сфера водещ е принципът на субординацията (господстваща е позицията на административния орган).

Все още форми като административен договор и административно споразумение пораждат множество дебати, тъй като не са добре застъпени в законодателството и административното право. Те се налагат бавно и са признак за едни по-ефективни и подобрени взаимоотношения между субектите и администрацията, от една страна, и между самите субекти, от друга.

Относно пропуските в закона

Внимателният прочит на законите (по-конкретно на Административно-процесуалния кодекс) еднозначно потвърждава тезата, че няма налична легална и общоприета дефиниция за споразумението, поради което е налице условност, но и „волност“ при неговото интерпретиране пред вещите в областта.

Това, което авторите в правната наука констатират, е, че:

 1. споразумението е договор;
 2. споразумението е административен договор, защото последиците му имат административен характер;
 3. споразумението е единственият съществуващ административен договор в българското право;
 4. като административни договори не можем да определяме договорите, уреждащи сътрудничеството между държавните учреждения или административни служители при изпълнение на техните компетентности;
 5. административно-наказателните споразумения между нарушител и административно-наказателен орган също не са административни договори;
 6. търговските сделки не са вид споразумения, защото породените от тях правоотношения имат частноправен характер – те имат гражданскоправен характер;

В резюме можем да констатираме, че споразумението по смисъла на чл. 20 от АПК е вид, нова форма, на стабилност, която се внася в административното право и правоотношения, тоест и по отношение на административните актове. Последиците от него са идентични на правните последици, произтичащи от издаването на индивидуален административен акт. Тоест, администрацията и страните в производството са обвързани с публичноправни последици.

 

Нека в резюмиран план разгледаме масата на активите като тема, касаеща пряко производството по несъстоятелност

След като Решението за откриване на производството е влязло в сила, от тази дата като маса на несъстоятелност се възприема имуществото на длъжника. То следва да послужи като обезпечение и удовлетворение на засегнатите страни – кредиторите по търговски и нетърговски вземания. Това имущество включва: имуществените права на длъжника към датата на Решението за откриване на производството по несъстоятелност, придобитите след датата на Решението имуществени права на длъжника, като за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник в това число прибавяме още ½ част от вещите им и правата върху паричните влогове и вещите, принадлежащи на съпружеската общност.

Всички останали форми на имущество, които не са упоменати (напр. несеквестируемото имущество, имуществото на ВиК оператор, вещите за ежедневно потребление, храната за един месец, реколната до следващата година – за земеделците, отоплението и горивата за отопление за 3 месеца, жилището – ако няма друго – независимо дали в него се живее и др.) не влизат в състава на масата на несъстоятелността.

Откриване на производство по несъстоятелност

Такси и разноски по откриване на производството по несъстоятелност

Съществува възможност за предварително освобождаване от държавна такса. За целта длъжникът трябва да подаде молба за откриване на производството, като таксата се внася на по-късен етап, когато се събере от масата на несъстоятелност при разпределението на имуществото (осребрено).  Когато се образува дело за попълване на масата и по отменителен иск, такса съшо не се събира предварително. Ако се уважи искът, таксата се заплаща от осъдената страна, но когато е отхвърлен, се събира от масата на несъстоятелност.

В законодателството се предвижда исковете да бъдат винаги в полза на масата на несъстоятелността, както и на кредиторите. Това, на свой ред, означава, че разноските по делата и тези, присъдени в полза на ответника, са в тежест на масата. Ние, експертите, сме наясно, че подобни разпоредби могат да доведат до субективизъм и синдикатът, който има право самостоятелно да подава искове, може да навреди на масата по несъстоятелност.

Но не бива да се пропуска една „подробност“ – синдикатът и поведението му подлежат на регулация, тъй като носи имуществена отговорност за вреди, които виновно е причинил на кредитора или длъжника.

Повече по темата можете да разберете, ако ни потърсите. Ще Ви дадем насоки кой е най-лесният, ефективен, рационален и евтин път да излезете от положението, в което се намирате в момента.

 

Основание за откриване на производство по несъстоятелност намираме в чл. 607а от Търговския закон, а именно изпадането в неплатежоспособност, респективно в свръхзадлъжнялост. Съществуват няколко изисквания и предпоставки, наличието на които позволява откриване на такова производство. Като такива можем да посочим следните:

 • на първо място, длъжникът трябва да е търговец или неограничено отговорен съдружник;
 • на второ място молбата за откриване на производството да бъде подадена от длъжника, кредитора или ликвидатора по съответната търговска сделка, от НАП от „Главна инспекция по труда“, а при свръхзадлъжнялост – и от член на управителния орган на търговското дружество;
 • на трето място, трябва да имаме налице: 1) задължение на длъжника в паричен еквивалент, което се отнася до или е породено от търговска сделка (в т.ч. от нейната недействителност, (не)изпълнение, унищожаване, прекратяване, разваляне); 2) задължение по частно държавно вземане; 3) задължение към държавата и/-ли общината, в пределите на която функционира търговецът; 3) задължение за изплащане на трудови възнаграждения към поне 1/3 от персонала при неизплащането им за повече от 2 месеца;
 • на четвърто място, откриване на производство по несъстоятелност е предвидено в случай че търговецът е неплатежоспособен или дружеството е свръхзадлъжняло;
 • на пето място, такова производство се открива, ако е потвърдено, че затрудненията на длъжника са постоянни, а не временни, а състоянието на свръхзадлъжнялост (неплатежоспособност) е трайно и обективно.
Производство по несъстоятелност

Особености на производството по несъстоятелност при ЕТ

В случай че длъжникът е едноличен търговец и стане неплатежоспособен, същият или негов наследник следва в тридесетдневен срок да открие производство по несъстоятелност, като подаде молба. Ако задлъжнялото лице е търговско дружество, молбата може да бъде подадена от органа на управление, от съдружник или представител. Към молбата следва да бъде прикрепен препис от заверен от одитор годишен финансов отчет, баланс към датата на подаването на молбата, опис и оценка на пасивите и активите на дружеството към датата на подаване на молбата; имуществен опис (личното имущество на и имуществото на съпружеската общност, ако става дума за едноличен търговец и неограничено отговорен съдружник), доказателствен материал, че НАП е уведомена за производството, списък на кредиторите и техните адреси, вида, размера и обезпеченията на вземанията им, а ако молбата се подава от упълномощено лице – и нотариално заверено пълномощно.

Производство по несъстоятелност на банкови институции или застрахователи

По особен начин стои въпросът с производството по несъстоятелност, когато длъжник е банкова институция или застраховател – редът следва разпоредбите на друг нормативен акт. Ако лицето, което е изпаднало в неплатежоспособност, е публично предприятие или е създадено със специален закон, то срещу него не се образува такова производство (чл. 612 ТЗ).

 

Нека в тази статия разгледаме някои характерни особености на процедурата по вписване на договор и в частност – на договор за прехвърляне на предприятия в имотния регистър

Да се извърши вписване на договор за прехвърляне на ТД в имотния регистър означава да сте запознати с обектите, субектите, характера на взаимоотношенията, условията, на които трябва да отговаря предприятието, за да се третира като законно и др.

Търговците се възприемат като субекти на търговските правоотношения, а търговското предприятие и неговото управление са едновременно пътят, средството и дейността на тези субекти. Същинското вписване на договор в имотния регистър преминава през няколко етапа, за да бъде предприятието законно и съобразено с нормативната база. Ето ги и тях:

 • Прехвърлянето се оповестява чрез вписване в Търговския регистър. Допреди това, когато Законът за търговския регистър не бе влязъл в сила, прехвърлянето се обнародваше в Държавен вестник;
 • Процедурата по вписването се извършва както по партидите на отчуждителя, така и по партидите на правоприемника;
 • В случай че не е посочено друго или няма влезнало в сила друго споразумение, и отчуждителят и прехвърлителят са солидарно отговорни пред кредиторите;
 • Едно прехвърляне е възможно единствено ако е представена писмена декларация от страна на прехвърлителя, че ТД няма непогасени задължения след извършена данъчна оценка. Такива задължения могат да бъдат например данъците, митата, задълженията за осигурителни вноски.

Изисквания, отнасящи се до дейността по вписване на договор за прехвърляне на търговско предприятия

Ако досега не сте се сблъсквали с подобен казус или не сте се запознали в дълбочина със законодателството в сферата на вписването на договор за прехвърляне на търговско предприятие, ще се опитаме да резюмираме най-важното:

 • Договор за прехвърляне на недвижим имот или вещно право върху такъв се вписва в имотния регистър в службата по вписвания по адреса на местонахождение на имота;
 • Сключените по смисъла на чл. 16, ал. 4 ТЗ сделки, са безвъзмездни и се приравняват към апортните вноски. Апортните вноски са освободени от местни данъци;
 • Този акт на вписване на договор има само оповестителен характер и цели разрешаване на конкуренцията на правата между лицата, които са придобили правата върху имота последователно.
 • Освен да се съобразява с текстовете на ТЗ, едно вписване на договор за прехвърляне се определя и по реда на Правилника за вписванията. Внимание трябва да се обърне на чл. 4 и дали договорът се съотнася към категорията „други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Или с други думи, при вписване на договор следва да се придържате не само към чл. 16 ал. 4 ТЗ, но следва да бъдат изпълнени и общите изисквания  по чл.6 ПВ

Символите R и TM са ключови елементи в съвременния бизнес и играят важна роля в идентификацията и разпознаването на продукти, услуги и фирми. Те представляват визуални символи, които отделят дадена марка от останалите на пазара и създават уникална идентичност. Търговските марки могат да бъдат символи, имена, лога, звукови марки, дори определени цветове или обеми, които се свързват с определена фирма или продукт.

Значението на търговските марки е многостранно. Първо, те създават разпознаваемост и привличат вниманието на потребителите. Добре изградената търговска марка позволява на фирмата да се диференцира от конкурентите и да създаде лоялност у своите клиенти. В средата на наситен пазар, където множество продукти и услуги се конкурират за вниманието на потребителите, силна и запомняща се търговска марка може да направи значителна разлика.

Идентификационните символи също така предоставят правна защита на интелектуалната собственост. Регистрираната търговска марка предоставя на фирмата ексклузивни права върху използването на символа или името в дейността. Това включва правото да забрани други компании да използват подобни марки или символи, които биха могли да доведат до объркване на потребителите. Този аспект е от съществено значение за защитата на инвестициите и утвърждаването на уникалността на продуктите или услугите на дадена фирма на пазара.

Символът TM и неговото значение

Символът TM е кратко съкращение от английската дума Trademark, което в превод означава търговска марка. Този символ има специфично значение и употреба в контекста на търговските марки. Когато фирма или индивидуално лице поставят символа TM след визуалния символ, лого или име на марката си, това показва, че той /те претендират за права върху този знак като отличителен. Този символ подчертава факта, че организацията иска да го идентифицира като свое лично средство за идентификация, въпреки че знакът може да не е официално регистриран.

Символът TM има основно значение – той подсказва, че търговската марка се използва като идентификационен символ, но тя може да не бъде официално регистрирана при патентните и търговски марки. Добавянето на символа към търговската марка указва, че се използва като знак за разпознаване на продукт или услуга, но все още не е регистрирана или статутът й не е потвърден от компетентните интелектуалноправни органи. Този символ предупреждава конкурентите и обществеността, че авторът използва логото с търговски цели и може да предприеме мерки за защита на тези права.

Все пак стойността на TM не трябва да бъде подценявана. Използването на знака може да създаде основна асоциация на потребителите с дадена марка, което е важна част от стратегията за маркетинг и идентификация. Освен това, дори без регистрация, знакът може да служи като предупреждение за потенциални копиращи дейности и може да има определена доза закрила, основана на обичайната употреба и привичката на хората да асоциират символа с определена марка.

Символът R и неговото значение

Символът R се използва в контекста на търговските марки и означава, че бранда е официално регистрирана при съответните патентни и търговски марки. Този символ е съкращение от английската дума Registered, което в превод означава регистриран. Когато фирма го постави след визуалния символ, името или логото си, това указва, че притежава придобита официална защита и регистрация в съответната юрисдикция.

Символът R носи със себе си значително юридическо и защитно значение. Регистрираната търговска марка има специални привилегии и права върху използването и представянето си на пазара. Той предоставя ексклузивни права върху наименованието и правото да забрани на други лица да използват подобни или сходни наименования, които могат да доведат до объркване на потребителите. Този вид закрила е изключително важна за утвърждаването на уникалността и за предотвратяване на злоупотреби.

Добавянето на символа R към марката допринася също така за доверие и увереност от страна на потребителите. Това показва, че организацията е извършила необходимите стъпки за регистрация и защита, което може да въздейства положително върху образа и репутацията на бранда.

Защита на авторските права чрез символите R и TM

Използване на символите за защита на интелектуалната собственост

Използването на защита на интелектуалната собственост, като символите R и TM, играе съществена роля в съхраняването и утвърждаването на правата върху търговските марки. Тези символи не са просто визуални елементи, а представляват мощен инструмент за комуникация, предупреждение и правна защита.

TM сигнализира за претенцията на организацията да идентифицира определен символ или име като търговска марка, въпреки че той може да не е регистриран. Този символ има потенциала да представи марката пред потребителите и да я разграничи от други. Също така, той може да изпълни функцията на предупреждение за интелектуални права и да предотврати неправомерно използване.

R, от своя страна, означава, че търговската марка е регистрирана и защитена. Този символ не само подсказва за юридическата сигурност на марката, но и дава на компанията правно основание да предприеме действия срещу тези, които нарушават нейното авторство. Този символ има целта да предупреди за високото ниво на закрила и да отрази постигнатия статус на официалност в съответните институции.

Използването на тези отличителни знаци е важен елемент в стратегията за управление на интелектуалната собственост на бизнеса. Те не само помагат на потребителите да идентифицират и разпознават продуктите и услугите, но и допринасят за закрила и правна сигурност, което поддържа цялостността и стойността на марката във времето.

Какво представлява понятието „промяна на статута“ и как той е свързан с добавянето на символите R и TM?

Промяната на статута в контекста на търговски марки се отнася до изменение в правното положение, което може да включва регистриране или промяна на регистрационния статус. Този процес е тясно свързан със защитата на авторските права и се извършва с цел установяване на правната основа на марката в съответствие със законодателството за интелектуална собственост.

Важно е да се подчертае, че добавянето на символите R и TM към търговските марки може да бъде свързано с такива промени в статута. В най-общи линии, добавянето на символите R и TM в края на логото има голямо значение за установяването на правния статус на търговската марка и за комуникацията на нейното правно и икономическо значение на пазара.

Разликите между фирма и търговска ⁤марка са от изключително значение в сферата на търговията и бизнеса.⁣ Въпреки че и​ двете понятия се отнасят към идентификацията на предприятието ‍или продуктите, които то⁣ произвежда или ⁤предлага, те се‍ различават по ‍съществени начини.​ За ⁢да разберем по-добре тази разлика, е важно да разгледаме теоретичните аспекти⁢ на двата термина и да анализираме техните функции, значимост и правна защита. В ​този контекст, статията ще представи подробен анализ на понятията и ще посочи​ ключовите различия ⁤между фирма и ‍търговска марка. ⁣С използването на ⁤обективен и⁢ неутрален тон, ще⁢ се изследват⁣ основните аспекти на тези два понятия, осигурявайки необходимата информация за разчитане​ и разбиране на тяхната роля в бизнеса и ⁣правната среда.

Ключови фактори и правни аспекти

Разпознаването и разграничаването на фирмата от търговската​ марка са‍ от съществено ​значение за успешното функциониране и управление на всяка организация. Фирмата​ представлява правния ‍облик на предприятието и включва името, адреса и други ​идентификационни данни на ⁤дружеството. Търговската марка, от друга страна, ⁣е знакът,⁢ символът или‌ дизайна, които се използват за ⁢идентифициране‍ на конкретни продукти или услуги на ⁤компанията и отличават ‌ги от тези на конкурентите.

Ключови фактори за разграничаването на фирмата‌ и търговската ⁢марка са различните им правни статуси ⁤и функции. Фирмата се използва за идентификацията на компанията в нейните външни отношения -⁤ към⁢ клиенти, ​доставчици и регулаторни органи, а също ​така за оформяне на имиджа и репутацията на предприятието. Търговската марка, от ‌своя страна,⁣ играе ролята на отличителен ⁤знак, който свързва продуктите или услугите на компанията със​ специфични характеристики и⁤ качество. Правните аспекти на разграничаването включват сключване на фирмено наименование и регистрация на търговската ⁣марка в съответните регистри, както и защита на техния интелектуален собственост и ‍права срещу незаконното им‌ използване от трети страни.

Важни ​разлики и‌ прозрения

Едно⁤ от ⁢най-важните аспекти ​при създаването и‌ управлението на⁤ фирма⁤ е идентификацията и защитата на фирменото ⁣име и търговската марка. Въпреки че много хора използват тези термини, всъщност те имат‍ важни ‍разлики⁣ и следва да бъдат разглеждани отделно.

Фирменото име е уникалното наименование на дадена фирма или организация и служи като идентификационен символ за нея. Това име може да бъде представено в писмена‍ форма, лого, или комбинация от двете.⁢ Един от основните аспекти на фирменото име е, че трябва да бъде уникално и да не⁤ създава конфузия с други фирми. Защитата на фирменото име се осъществява чрез регистрация в съответните правни органи,​ като съществува възможност за ‌национална и/или международна защита.

Как да използваме фирмата и търговската марка за ‍успешен бизнес?

Стратегически анализ

Една от най-важните стъпки за постигане ⁤на успешен‍ бизнес е правилният стратегически анализ. ​Това е процесът, чрез който изследваме вътрешната и ⁣външната среда на фирмата, за да разберем как можем да ⁤ги използваме за‌ постигане ⁢на конкурентно предимство.

Вътрешният анализ включва ​преценяване на вътрешните ресурси и⁣ компетентности на фирмата. ‌Тук трябва‍ да разгледаме какви са нашите⁤ ключови активи, включително физическите, ‌финансовите и технологичните ресурси,​ както ‍и човешкия капитал. Трябва да открием какви ⁢са ⁢нашите⁣ умения, експертиза и опит, които ‌можем да използваме за нашата стратегия.

Използване на фирмата⁣ и търговската марка

След като сме анализирали ⁢вътрешната среда, трябва да разгледаме ​как можем да⁤ използваме фирмата и търговската марка за ⁢постигане на успех в бизнеса ни. Първо,‍ трябва ⁤да разберем какво‍ предлага компанията. Какви са нашите продукти и услуги и на какъв ​пазар се насочваме.

 • Трябва да определим целевата ни аудитория и да разберем как ‌можем да привлечем и задържим клиенти. ⁢Трябва ⁣да установим нашите конкурентни предимства ⁢и ⁣как можем да ги изразим в нашата маркетингова стратегия. Търсим начини да се открояваме от другите на пазара и⁤ да предлагаме уникалност и стойност на⁤ клиентите си.
 • Фирмата и търговската марка трябва да се изградят като репутационни лидери⁣ и да се придържаме към нашата бизнес направа и ценности. ⁤Трябва да усъвършенстваме‌ нашите продукти и ⁢услуги, за да отговарят⁣ на нуждите и⁣ изискванията‌ на нашата целева аудитория.

Препоръки за правилно управление на фирма и търговска марка

Регулациите и законите​ са от съществено значение за правилното⁢ управление‌ на всяка фирма и⁣ търговска марка. Те предоставят правна рамка ⁢и‌ насочват бизнеса към съответствие със законовите ‍изисквания, гарантирайки ⁢замяна на продукти и услуги ‌на регламентирана основа. Важно е‌ фирмите да⁤ разберат и се придържат‌ към тези правила, за да избегнат потенциални глоби и санкции от регулаторните органи.

Препоръката за правилно управление на​ фирма и търговска марка е да се провежда систематичен преглед на всички ​приложими⁣ регулации и закони, свързани с определената индустрия‍ или дейност. ​Това включва следене на промени в ⁤законодателството, актуализиране на вътрешните процедури и обучение на служителите за съответствие с новите изисквания. Друг аспект⁣ на правилното управление на фирмата е наличието на подходящи системи и процеси, които да гарантират спазването на ⁤регулациите и‌ законите. Това включва установяване на⁤ контрол механизми, като аудити и ревизии,‍ както и поддържане на документация, демонстрираща съответствието ⁤със законовите изисквания.

Въпроси ⁣и отговори

Въпроси и отговори за статия на тема „Разлики между фирма и търговска марка“

Въпроси:
1. Каква е разликата ​между‌ фирма ​и търговска марка?
2. Какви функции изпълняват ‌фирмата и търговската марка в една организация?
3.‌ Как може да се определи⁤ фирмата на една компания?
4. Какво е търговска марка‍ и колко време може да ​бъде валидна?
5. Какви ‍права осигурява регистрирането​ на една търговска‌ марка?
6. Може ⁤ли ‌фирмата и търговската ⁢марка‌ да ⁣бъдат едно и ⁤също при възникването на нова компания?
7. ‍Какви причини биха могли да доведат ⁤до промяна ​на фирмата ‌или​ търговската⁣ марка⁤ на дадена компания?
8. Как фирмата и⁢ търговската марка могат да допринесат за успеха‍ на една компания?

Отговори:
1. ​Разликата ‌между се⁢ крие в тяхната същност​ и⁢ функции. Фирмата е правното наименование на една организация, докато търговската марка представлява знак, който идентифицира продукт или услуга и ги отличава от конкуренцията.
2. Фирмата​ служи за идентификация на организацията ​и регистрацията ѝ в търговските регистри, докато търговската ⁢марка предоставя ⁣права за употреба и упражняване на‍ власт върху нейното ползване.
3. Фирмата ​на една компания може да⁣ се определи чрез заявление към съответния регистър или ​чрез разпоредби, установени в законодателството на съответната държава.
4. Търговската марка е знак, който идентифицира продукт ​или услуга и⁤ отличава един производител или предоставящ ⁢от ⁢други. Тя може ​да⁢ бъде валидна за ‍период от 10 години,‌ при условие че собственикът й запитва за продължаване на регистрацията преди края на всеки десетгодишен период.
5.‍ Регистрирането на ‌една търговска марка⁤ осигурява права на собственика й да предотвратява ‌трети лица да използват сходни или ​съществено еднакви ⁤знаци ⁢за ‌сходни или съществено еднакви продукти или услуги.
6. Фирмата⁣ и търговската марка‌ обикновено не са ⁣едно и също. ‍Фирмата идентифицира самата компания в правно отношение, докато ТМ се използва за идентификация на продуктите⁤ и ⁤услугите, предлагани от компанията.
7. Промяна на фирмата или търговската марка може да настъпи при ​реструктуриране ‍на компанията, ‍при промяна на⁣ фокуса на дейността й или като резултат от стратегически решения за промяна на имиджа и визията на ⁣компанията.
8. ⁣Фирмата и търговската марка могат да⁢ допринесат за успеха на компанията, като гарантират разпознаваемост на⁢ марката, ⁢създават ‍предпочитания сред потребителите ‍и утвърждават позицията на компанията на пазара. Те също така създават доверие и‍ стабилност на клиентите и външните⁣ заинтересовани страни. ⁣

Заключителни бележки

Фирма и ‍търговска ‍марка‍ са два понятия, които диктуват основните принципи в бизнеса. Въпреки че могат да бъдат част от един и същи⁣ субект на⁤ правото, те представляват две различни същности, които ⁤имат​ отделни функции и цели.

Фирмата е юридическо лице, съгласно националното законодателство, което създава рамката, в която се извършва търговската дейност. Тя‍ съществува ​като правна същност, което я прави​ отговорна пред закона и пред обществото⁤ като цяло.⁤ Фирмата е регистрирано име и се посочва в документите, ⁣свързани със съответната ‌организация,​ като устав, договори⁣ и ‍други.

От друга страна, търговската марка ⁢представлява символ⁣ или знак, който идентифицира​ продукти ⁤или услуги ‌на⁢ даден производител или доставчик. Тя е важен инструмент за комуникация между компанията и потребителя. Търговските марки се регистрират и защитават ‍от правата на интелектуалната собственост, за⁢ да се осигури правна защита от нелоялна ⁢конкуренция и‌ злоупотреби.

Въпреки че двете са различни понятия, те могат да‌ бъдат свързани помежду си. Фирмата може да⁣ използва своята търговска марка, за да идентифицира и представя своите продукти или услуги⁢ на пазара. Търговската марка може да бъде включена в⁢ името на фирмата‍ или ⁤да се⁣ използва като ‌част от нейния‍ лого или дизайн. ⁤Така се създава⁤ свързаност ‍и ‍видимост на⁣ компанията ⁣на ​пазара.

В‌ заключение, разликата между фирмата и ‍търговската марка е, че първата е ​правна същност, която управлява бизнеса, докато втората е символ⁤ или знак, който служи за идентификация на продукти⁢ и услуги. Въпреки⁤ това, ​те могат да бъдат свързани помежду си, като търговската⁢ марка ‍може да бъде интегрирана в името на фирмата или ⁢да се използва в нейния маркетингов материал. ⁤

Обадете ни се
Заведи ме